O spoločnosti

Dňa 27.01.2021 – vyhlásený konkurz

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. je veľkodistribúcia humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok, výživových doplnkov, doplnkového sortimentu a s tým súvisiacich služieb, ako aj dohľad nad humánnymi liekmi.

Za 23 rokov pôsobenia na trhu sa spoločnosť TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. dynamicky rozvíja tak personálne, ako aj materiálno-technicky a darí sa jej dosahovať významné postavenie nielen v tuzemsku, ale aj v ďalších európskych štátoch.

Neustále presadzujeme dobré meno našej spoločnosti, ktoré sme si poskytovanými činnosťami vybudovali, chceme ho neustále udržiavať v povedomí našich zákazníkov a širokej verejnosti. Zároveň sa budeme aj v budúcnosti snažiť rozvíjať svoje aktivity hlavne smerom k spokojnosti zákazníka.

Spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. bol udelený certifikát systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami EN ISO 9001:2015 a environmentálneho manažérskeho systému v súlade s požiadavkami normy EN ISO 14001:2015.